Betingelser/Terms

(English translation follow below the dansh)

I forbindelse med oprettelsen, registreres dine data i Brandbjerg Højskole's CRM System, YoungCRM, efter følgende retningslinjer:

Behandling af persondata og formål
De persondata, du indsender, vil blive behandlet af Brandbjerg Højskole, hvor de udelukkende anvendes til behandlingen af din tilmelding.

Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige medarbejdere har adgang til dine persondata og filer.

Opbevaring af persondata
Dine persondata vil blive gemt i en database i vores CRM system med henblik på behandlingen af din tilmelding, med mindre du specifikt beder os slette dem. Dette skal ske ved henvendelse til Brandbjerg Højskole. Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, der er registreret om dig, ligesom du har ret til at kræve enhver oplysning om dig slettet. Dette sker ligeledes ved henvendelse til Brandbjerg Højskole.

Dine rettigheder
Du har som registreret ret til at modtage oplysning om, at vi hos Brandbjerg Højskole indsamler og behandler dine personoplysninger. Du har også ret til at få indsigt i hvordan vi behandler disse oplysninger.

Du vil i forbindelse med vores indsamling eller modtagelse af dine personoplysninger, få udleveret særskilt information omkring behandlingen af disse oplysninger, i det omfang det er påkrævet af Persondataforordningen eller anden lovgivning.

Hvis vi behandler urigtige oplysninger har du ret til at få berigtiget disse, såfremt berigtigelsen er saglig og korrekt.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi ikke har hjemmel til at behandle, og du kan indgive anmodning herom, såfremt du mener, at vi ligger inde med sådanne oplysninger. Du skal være opmærksom
på, at vi kan være berettiget eller forpligtet til at opbevare oplysningerne som følge af anden hjemmel eller lovgivning, hvorfor vi i en sådan situation ikke kan slette visse oplysninger.

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføringsmæssige formål, og vi ikke har ret hertil, kan du som registreret gøre indsigelse herimod, hvorefter vi er forpligtet til at tage stilling til indsigelsen. Du skal være opmærksom på, at du kan have afgivet samtykke til markedsføring jf. afsnittet længere nede.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et format som tillader, at du kan overføre disse til en anden udbyder eller leverandør. Vi kan kun udlevere personoplysningerne digitalt, såfremt de foreligger i en
sådan form. Vi kan ikke bistå med en sammenføring af personoplysninger, som er forudsat af en given tjeneste eller software.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger omoplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, har du som registreret ret til, til enhver tid, at tilbagetrække dette samtykke. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at vi kan have anden hjemmel til at fortsætte behandling, hvorefter vi forbeholder os retten hertil, såfremt det er i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med Persondataforordningen, eller på anden hvis har handlet i strid med denne, kan du indgive klage til Datatilsynet. Du kan finde mere information om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Videregivelse af persondata
Brandbjerg Højskole deler ikke dine oplysninger med uautoriseret 3. part. Det hænder dog at Brandbjerg Højskole anvender 3. part til at handle på Brandbjerg Højskole’s vegne. Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du også at Brandbjerg Højskole, i det omfang det er nødvendigt, kan dele visse informationer med 3. part.

Oplysninger, som vi videregiver
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Brandbjerg Højskole. Undtaget er dog i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder eller enkeltpersoner uden for Brandbjerg Højskole, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til ekstern databehandling Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale. Vi videregiver personlige oplysninger til ministerier for så vidt dette er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning for højskoledrift.
 • Af juridiske årsager Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Brandbjerg Højskole, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
  - Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  - Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  - Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  - Holde os fri fra skade, vores ansatte eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores forbrugeres forbrug fordeler sig.

Krav til oplysninger
Du skal selv sørge for, at de persondata, du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om fx race, religion, seksuel orientering eller helbred. Du bør være opmærksom på, at når du søger en stilling hos os, vil din emailadresse fungere som ID. Vi anbefaler derfor, at du angiver en personlig e-mail adresse og ikke en e-mail på din arbejdsplads eller en e-mail adresse, du deler med andre personer.

Skulle nogle af dine data/informationer ændre sig, opfordrer vi til at disse opdateres. Dette kan gøres ved at anvende det unikke link i bunden af hver mail vi sender til dig. Teksten på dette link er “Administrer dine informationer”.

Brandbjerg Højskole forbeholder sig retten til, til enhver tid, at slette data hvis ovenstående ikke overholdes.

Sikkerhed
Alle data bliver lagret på sikre servere hos vores samarbejdspartner YoungCRM. Forbindelsen mellem din computer og YoungCRMs servere foregår efter de mest gængse sikkerhedsforskrifter ift. kryptering og anden sikkerhed.

Anvendelse af data til statistiske formål
Dine indtastede data, kan blive brugt til statistisk behandling, med henblik på at forbedre rekrutteringsprocessen for brugeren såvel som Brandbjerg Højskole. Dine data vil blive gemt i op til 5 år, og herefter vil kun få anonymiserede oplysninger blive bibeholdt til statistiske formål. .

Ændringer
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

Samtykke og accept af vilkår
Hvis du kan acceptere betingelserne, bedes du afkrydse feltet for at give dit samtykke, og vi vil herefter kunne modtage og behandle din ansøgning

IN ENGLISH:

In connection with the creation, your data is registered in Brandbjerg Højskole's CRM System, YoungCRM, according to the following guidelines:

Processing of personal data and purposes

The personal data you submit will be processed by Brandbjerg Højskole, where they will be used exclusively for the processing of your registration.

Your personal data will be treated confidentially and only the necessary staff will have access to your personal data and files.

Storage of personal data

Your personal data will be stored in a database in our CRM system for the purpose of processing your registration, unless you specifically ask us to delete it. This must be done by contacting Brandbjerg Højskole. You have the right to know what information is recorded about you, as well as the right to request any information about you be deleted. This is also done by contacting Brandbjerg Højskole.

Your rights

As a data subject, you have the right to receive information that we at Brandbjerg Højskole collect and process your personal data. You also have the right to access how we process this data.

In connection with our collection or receipt of your personal data, you will be provided with separate information regarding the processing of this data, to the extent required by the GDPR or other legislation.

If we process inaccurate data, you have the right to have this rectified, provided that the rectification is factual and correct.

You have the right to have personal data that we are not legally entitled to process deleted and you can submit a request to this effect if you believe that we hold such data. You should be aware
that we may be entitled or obliged to keep the data due to other legal basis or legislation, which is why we cannot delete certain data in such a situation.

If you believe that we are processing your personal data for marketing purposes and we are not entitled to do so, you as a data subject may object to this, after which we are obliged to address the objection. Please note that you may have given consent to marketing as set out in the section below.

You have the right to receive your personal data in a format that allows you to transfer it to another provider or supplier. We can only provide the personal data digitally if it is in a such form. We cannot assist with the aggregation of personal data provided by a given service or software.

We may refuse requests that are unreasonably repetitive, require disproportionate technical intervention (e.g., developing a new system or substantially changing an existing practice), affect the protection of another's personal information, or something that would be extremely impractical (e.g., requests for information that exists as backups).

If we process your personal data based on consent, you as the data subject have the right to withdraw that consent at any time. In this regard, we point out that we may have other legal grounds to continue processing, after which we reserve the right to do so, provided that it is in accordance with the law.

If you believe that we have processed your personal data in breach of the GDPR, or have otherwise acted in breach thereof, you may lodge a complaint with the Data Protection Authority. You can find more information about the Data Protection Authority at  www.datatilsynet.dk/english 

Disclosure of personal data

Brandbjerg Højskole does not share your data with unauthorised third parties. However, Brandbjerg Højskole may use third parties to act on Brandbjerg Højskole's behalf. By accepting these terms, you also agree that Brandbjerg Højskole may, to the extent necessary, share certain information with third parties.

Information that we disclose

We do not disclose personal information to companies, organizations or individuals outside Brandbjerg Højskole. However, the exception is in these cases:

With your consent

We disclose personal information to companies, organisations, public authorities or individuals outside Brandbjerg Højskole if we have your consent. We require active opt-in for the disclosure of all personal data.
For external data processing We disclose personal information to our business partners or other trusted companies or individuals who process it for us. Their processing is based on our instructions and in accordance with our Privacy Policy and other applicable privacy and security measures, such as our Data Processing Agreement. We disclose personal information to government departments to the extent required by applicable law for the operation of the college.
For legal reasons We disclose personal information to companies, organisations or individuals outside Brandbjerg High School if we believe in good faith that access